Gorgonzola
Pomodoro, Mozzarella, Gorgonzola
Tomato, Mozzarella, Blue Cheese

6,5 €